ज्ञान बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!!