ज्ञानज्योति माध्यामिक बिद्यालयमा भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!!